tromaktiko: Τι αλλάζει στις μετατάξεις - Αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Τι αλλάζει στις μετατάξεις - Αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλωνΓράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης 
Δικηγόρος Αθηνών
Δεν επιτρέπεται απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία...
από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης με εξαίρεση την απόσπαση για συνυπηρέτηση συζύγων και την απόσπαση σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής. Οι αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου καταβάλλονται από την υπηρεσία υποδοχής.Η απόφαση απόσπασης εκδίδεται εντός τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του.Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση.Εάν εκκρεμεί αίτημα μετάταξης του υπαλλήλου στον φορέα στον οποίο υπηρετεί με απόσπαση, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της απόσπασης.

Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων και έπειτα από γνώμη των συλλογικών οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, με απόφαση των αρμόδιων προς διορισμό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία με τη διαδικασία του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς τον φορέα του υπαλλήλου που αιτήθηκε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.

Ο υπάλληλος μετατάσσεται με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στον βαθμό της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.

Δεν επιτρέπεται η μετάταξη πριν παρέλθει διετία: α) από τον διορισμό β) από προηγούμενη μετάταξη, με εξαίρεση την περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων.Υπάλληλος που είχε τον απαιτούμενο για διορισμό σε ανώτερη κατηγορία τίτλο σπουδών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης διορισμού του δεν επιτρέπεται να μεταταγεί σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας πριν από τη συμπλήρωση οκταετίας από τον διορισμό του.Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.Θέσεις για τις οποίες εκδόθηκε προκήρυξη πλήρωσής τους με διορισμό δεν καλύπτονται με μετάταξη.

Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου από μία αρχή σε άλλη που ανήκει στο ίδιο υπουργείο ή εποπτεύεται από αυτό, ιδίως από την κεντρική υπηρεσία σε γενική ή ειδική γραμματεία και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου, αντιστρόφως και μεταξύ τους.

Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) υπάγονται σχεδόν όλοι οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και ορισμένων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (κυρίως ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους).Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στην κινητικότητα είναι:

- η συμπλήρωση διετίαςαπό τον διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης και

-η συμπλήρωση διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση. Από την υποχρέωση συμπλήρωσης διετίας από προηγούμενη μετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή μετατάσσονται σε υπηρεσία απομακρυσμένης – παραμεθόριας περιοχής.

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη περί απόσπασης ή μετάταξης που αντίκειται στις διαδικασίες, στους όρους και στις προϋποθέσεις διενέργειας που θέτει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, καταργείται. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις:

α) σε πολιτικά γραφεία, γραφεία αιρετών, γραφεία βουλευτών, κόμματα, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αιρετών για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων

β) σε φορείς της ΕΕ, στη ΜΕΑ και σε διεθνείς οργανισμούς

γ) στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), για όσο χρόνο διαρκεί ο χρόνος φοίτησης των υπαλλήλων

δ) στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ

ε) στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 39 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι:Άρθρο 39
Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α' 224)
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Γραμματέων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 (Α' 33), για τις περιπτώσεις (δ) και (ε) της παρ.2 του παρόντος ορίζονται ως μέλη οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα».
2.To άρθρο 18 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση - πρόσκληση πριν από τις 15.03.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016.
2.Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 2.12.2016 είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., επιτρέπεται να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται ως τις 15.3.2017 και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α' 180). Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018.
3.Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α' και β' βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι τις 30.4.2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
4.Αποσπάσεις εξακολουθούν να διενεργούνται μέχρι την 15.4.2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018.
5.Αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, για λόγους συνυπηρέτησης, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β 'βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη με τις διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν και είναι αποσπασμένοι έως ότου εκλείψει ο λόγος συνυπηρέτησης».
3.Η περίπτωση (ι) της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«(ι) στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)»
4.Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 προστίθενται περιπτώσεις (ιγ), (ιδ), (ιε), (ιστ), (ιζ), (ιη) και (ιθ) και (κ) ως εξής:
«ιγ) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μέχρι την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος
ιδ) σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία και σε διεθνείς οργανισμούς
ιε) στο Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς
ιστ) στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ιζ) στην Αττικό Μετρό Α.Ε.
ιη) στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.)
ιθ) στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)»
κ) στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο
5.Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.4.2017, οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α' 180), της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α' 226), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παρ. 16 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α' 54), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α' 263), της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α' 220), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (Α' 87), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182 και 184 του ν. Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων , τα άρθρα 246 και 247 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 58 του ν. 3979/2011 (Α' 138).»

     Εδώ σχολιάζεις εσύ!