tromaktiko: Όλες οι λεπτομέρειες του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387 ΦΕΚ Α 85/12.05.2016.

Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Όλες οι λεπτομέρειες του νέου ασφαλιστικού νόμου 4387 ΦΕΚ Α 85/12.05.2016.Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών     
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η κύρια σύνταξη εξ ιδίου...
δικαιώματος, ανικανότητας και εκ μεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης  και της ανταποδοτικής σύνταξης.

Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης. Το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.
   Το ποσό της  σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.


Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις .
 Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

   α. Το Δημόσιο εξακολουθεί έως 31.12.2016 να υπολογίζει και να εισπράττει τις ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω προσώπων, καθώς και εκείνες που θα κανονισθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
   β. Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως 31.12.2016 κανονίζονται από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
   γ. Οι καταβαλλόμενες από το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου, συντάξεις όσων από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την ημερομηνία αυτή, μεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλονται από αυτόν, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 13 περί ανωτάτου ορίου σύνταξης.

   Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή:
   α. για όσους από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α' 120) και 1977/1991 (Α' 185),
   β. για όσους δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης Ο.Γ.Α. ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 168/2007 (Α' 209), του Π.δ. 169/2007 (Α' 210) και των άρθρων 22 και 27 του Ν. 1813/1988 (Α'243),
   γ. για τους λογοτέχνες - καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3075/2002 (Α' 297),
   δ. για όσους λαμβάνουν προσωπική σύνταξη, καθώς και
   ε. για όσους δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 169/2007 σε συνδυασμό και με αυτές του Π.δ. 168/2007.
   Τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθούν να υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και οι συντάξεις τους κανονίζονται με βάση τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και καταβάλλονται από το Δημόσιο.
   Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα στα οποία μεταβιβάστηκε ή μεταβιβάζεται η σύνταξη των υπαγομένων σε αυτές προσώπων.

   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα ορισθεί κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.


Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) θα ονομάζεται ο "διάδοχος" του ΙΚΑ, στον οποίο και σταδιακά, από την 1 Ιανουαρίου 2016, ξεκινούν να εντάσσονται όλοι οι υπάρχοντες φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ). Σε αυτό επίσης θα εμπεριέχονται - ως ξεχωριστές διευθύνσεις- και οι τομείς παροχής εφάπαξ, για την απόδοση των οποίων μάλιστα εφεξής θα ισχύουν κοινοί κανόνες υπολογισμού.Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και έσοδα εφεξής θα οδηγούνται σε έναν κοινό "κουμπαρά" του ΕΦΚΑ, ενώ  θα λειτουργεί ειδική διεύθυνση συγκέντρωσης των οφειλών και προώθησης της διαδικασίας είσπραξης ή κατάσχεσης. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται μία Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών και μία Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Αυξάνεται ο θεμελιωτικός χρόνος για πλήρη σύνταξη από 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης (ένσημα) στα 20 έτη (ή 6.000 ημέρες ασφάλισης). Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την 20ετία, η Εθνική σύνταξη θα είναι μειωμένη. Σύμφωνα με τους ειδικούς πρόκειται για ένα σχεδόν απαγορευτικό όριο, περίπου για τον μισό, ασφαλισμένο σήμερα, πληθυσμό, με πρώτα θύματα τις γυναίκες και τους νέους, που μαστίζονται από υψηλή ανεργία.
Αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις για την προσωρινή σύνταξη. Προβλέπεται ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη αν δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγνώριση - εξαγορά των πλασματικών ετών που προϋποθέτει καταβολή χρημάτων. Επιπλέον οι προσωρινές συντάξεις θα κυμαίνονται μεταξύ 384 και 768 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστούν μειώσεις υψηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα, ΔΕΚΟ και τραπεζών που δικαιούνται σήμερα προσωρινή σύνταξη ίση με το 80% της οριστικής σύνταξης που θα τους χορηγηθεί.

Για τις συντάξεις χηρείας εισάγονται αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους. Συγκεκριμένα, τίθεται όριο ηλικίας τα 55 έτη. Δηλαδή αν ο επιζών σύζυγο έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του δικαιούται σύνταξη για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.

Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη μόνο για διάστημα τριών (3) ετών. Οι συντάξεις χηρείας καταβάλλονται κανονικά αν ο επιζών σύζυγος έχει ανήλικα η ανάπηρα παιδιά η παιδιά που σπουδάζουν έως 24 ετών ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.

Για πρώτη φορά περιορίζεται και το ποσοστό της σύνταξης αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων. Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη από το 10ο και το 20ό έτος.
2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Μειώνεται περισσότερο το πλαφόν για την κύρια σύνταξη στα 2.000 ευρώ μικτά αντί για 2.304 που προβλεπόταν αρχικά. Ωστόσο, με βάση την ισχύουσα «οροφή» που προβλέπει ανώτατο ποσό σύνταξης 2.703 ευρώ μηνιαίως, το μαχαίρι στην ανώτατη σύνταξη ανέρχεται στο 26%. Πλέον η ανώτατη σύνταξη θα είναι 2.000 ευρώ μικτά.Το καθαρό ποσό προ φόρων, αν αφαιρεθούν οι κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ πέφτει στα 1.800 ευρώ.
Στις περιπτώσεις απασχόλησης συνταξιούχων η κύρια και η επικουρική σύνταξη περικόπτεται κατά 60%, χωρίς καμιά πρόβλεψη για μικρότερο ποσοστό στις περιπτώσεις χαμηλοσυνταξιούχων.

Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις παίρνουν περίοδο χάριτος για 2,5 έτη ακόμα καθώς θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014 (σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις) και μέχρι τις 31/12/2018.Από την 1.1.2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων. Στην σπάνια περίπτωση που το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, τότε δίνεται αύξηση με δόσεις .
Δηλαδή η σύνταξη προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Οι συντάξεις όσων καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία έναρξης του νόμου υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν έως τις 31/12/2014.Η μείωση έως 30% στις νέες κύριες συντάξεις επέρχεται λόγω νέας μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης στο 40,7% στα 40 χρόνια ασφάλισης( αντί του 45% που πρότεινε αρχικά η κυβέρνηση), 60% που προβλεπόταν στους νόμους Λοβέρδου και 70% στον προηγούμενο Νόμο Ρέπα. Επίσης, λόγω υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών σε όλο τον εργασιακό βίο, αντί των 5 καλύτερων από την τελευταία 10ετία που ίσχυε στο ΙΚΑ, του τελευταίου μισθού που ίσχυε στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες και του μισθού του Οκτωβρίου του 2011 που ίσχυε για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Καταργείται η κατώτερη σύνταξης., που μέχρι τώρα ήταν 486 ευρώ με 15 χρόνια ασφάλισης και 4500 ένσημα. Καθιερώνεται η εθνική σύνταξη η οποία διαμορφώνεται στα 384 ευρώ, για όσους θα έχουν στο εξής από 20 έτη ασφάλισης και άνω. Για περιπτώσεις συνταξιοδότησης με λιγότερα έτη, η εθνική σύνταξη θα είναι μικρότερη κατά 2% για κάθε έτος πριν από το 20ο.
Έτσι, για όσους φεύγουν με 19 χρόνια θα ανέρχεται σε 376 ευρώ (-2%), στα 18 χρόνια θα φθάνει τα 368 ευρώ (- 4%), με 17 χρόνια τα 361 ευρώ (-6%), με 16 χρόνια τα 353 ευρώ (-8%) και με 15ετία τα 345 ευρώ (-10%).
Σημαντική μείωση της Εθνικής προβλέπεται και για τις συντάξεις αναπηρίας (μειωμένες συντάξεις), καθώς τα 384 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της Εθνικής σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% θα χορηγείται το 50%.

Απώλειες 12-15% , εκτός των μνημονιακών περικοπών που έχουν ήδη υποστεί, θα δουν στο εφάπαξ τους οι ασφαλισμένοι αλλά και οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 1/9/2013 εξαιτίας του νέου μαθηματικού τύπου.
Το νομοσχέδιο εξισώνει παλαιούς και καινούργιους ασφαλισμένους και προβλέπει πως θα εφαρμοστεί για όλες τις εκρεμμείς αιτήσεις -περί τις 62.000 στους 37 τομείς και κλάδους Πρόνοιας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα- ο τύπος υπολογισμού που είχε θεσμοθετηθεί το 1992 μόνο για νέους ασφαλισμένους (όσους δηλαδή πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993).

Επίσης μειώσεις άνω του 30% έρχονται και για το μέρισμα των δημοσίων υπαλλήλων, αφού το ΜΤΠΥ είναι στο «κόκκινο» και αδυνατεί να πληρώσει τα μερίσματα στους 284.000 συνταξιούχους δημόσιους υπαλλήλους του.

Σε τριπλασιασμό οδηγούνται οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών - αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών με αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά το εισόδημά τους, ενώ οι μελλοντικές παροχές θα είναι μειωμένες.
Συγκεντρωτικά οι νέες εισφορές είναι :
• Εισφορά 7% μισθωτών –εργοδοτών για το ΕΤΕΑΠ από 1.6.2016
• Εισφορά 7% των αυτοαπασχολούμενων για το ΕΤΕΑμ από 1.6.2016
• Εισφορά 20% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών και επιστημόνων από 1.1.2017
• Εισφορά 14% επί του εισοδήματος των αγροτών από 1.1.2017
• Εισφορά 6,9% επί του εισοδήματος των επαγγελματιών υπέρ του ΕΟΠΥΥ
• Εισφορά 7,1% επί των αποδοχών των μισθωτών υπέρ του ΕΟΠΥΥ
• Εισφορά 6% στις κύριες συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ (ισχύει από 1.7.2015)
• Εισφορά 6% στις επικουρικές συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ (ισχύει από 1.7.2015)
Το μεγαλύτερο βάρος καλούνται να καλύψουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι-καταστηματάρχες αλλά και επιστήμονες, οικονομολόγοι, δικηγόροι, γιατροί και μηχανικοί, με δραστικές αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μεγάλες -σε αρκετές περιπτώσεις- αυξήσεις εισφορών.Έτσι, εκτός από τις μειώσεις στις μελλοντικές συντάξεις, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι θα βρεθούν άμεσα μπροστά σε νέες, σημαντικές απώλειες εισοδημάτων.Οι ειδικοί εκτιμούν πως δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί με εισοδήματα άνω των 24.000 ευρώ όπως και έμποροι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με εισόδημα άνω των 19.000 ευρώ επιβαρύνονται σημαντικά από το νέο ασφαλιστικό, αφού θα κληθούν από τον Ιανουάριο του 2017 να πληρώσουν εισφορές 20% για σύνταξη και 6,95% για υγεία καθώς και 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη παροχή στον κλάδο τους.
Οι χαμένοι του ασφαλιστικού:
1.Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι τις 18/8/2015, όπως: α/35ετία χωρίς όριο ηλικίας, β/30ετία και  το 55ο έτος της ηλικίας (για διορισμένους προ του 1983) ή το 60ό έτος της ηλικίας (διορισμένοι μετά το 1982), γ/μητέρες με ανήλικο και 25ετία το 2010 και 50 ετών τον περασμένο Αύγουστου (52 για θεμελίωση το 2011 και 55 για θεμελίωση το 2012 –σε αυτές τις χρονιές ισχύει και για τους άνδρες με ανήλικο) και όσους έχουν 3 παιδιά (θεμελίωση με 20ετία και το 52ο έτος το 2011 και 55 το 2012) μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε. Όμως, με την δημοσίευση του νόμου για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων (εισφορές εφ όλου του εργασιακού βίου, μικρότερα ποσοστά αναπλήρωσης κ.α.) ορισμένοι μπορεί να ήθελαν να «αποδράσουν» διατηρώντας τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Πλην όμως η πολιτεία όχι μόνο δεν προβλέπει μια τέτοια μεταβατική διάταξη και τιμωρεί ειδικά τους εκπαιδευτικούς. Στο βαθμό που οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους και να φύγουν στη σύνταξη. ( Η δεύτερη –και οριστική- αίτηση παραίτησης-συνταξιοδότησης πρέπει να απέχουν 16 ήμερες από την πρώτη).2. Όσοι βγήκαν με εθελούσια (προσυνταξιοδοτικό) έχουν την με νόμο διατήρηση των παλαιών ηλικιακών ορίων για σύνταξη. Έτσι δε επιβαρύνονται με τα νέα (από τον Αύγουστο του 2015 και το τρίτο μνημόνιο) αυξημένα όρια που ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλισμένους (ιδιαιτέρως του ιδιωτικού τομέα).

Όπως, δεν ισχύουν οι ίδιες εγγυήσεις για τον υπολογισμού (του ποσού) της σύνταξης. Ναι μεν βγήκαν νωρίτερα χωρίς τα ηλικιακά πέναλτι αλλά, η σύνταξη θα υπολογιστεί με  τον νέο τρόπο. Και σε αυτές τι περιπτώσεις οι απώλειες είναι άνω του30% δεδομένου ότι η πλειονότητα αυτών προέρχονται από τις ΔΕΚΟ (ΟΤΕ κ.α) και τις τράπεζες (Εθνική, Alpha κ.α.) όπου διατηρούσαν υψηλούς μεικτούς μισθούς και με βάσει το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου δεν θα υπολογίζονται οι εισφορές επί αποδοχών πέραν των 2470 ευρώ το μήνα (και την 28η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ).

3.Οι μητέρες με ανήλικο στον ιδιωτικό τομέα που ναι μεν είχαν 5.500 ένσημα (18 έτη και 4 μήνες) αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 55οέτος στις 18 Αυγούστου 2016. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν είχαν συμπληρώσει το 50ο έτος, θα μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη. Όμως, κάτι τέτοιο είναι αποτρεπτικό ήδη από το τρίτο μνημόνιο(ν.4336/15). Και αυτό γιατί: α/πέραν της μείωσης 6% για κάθε χρόνο πρόωρης εξόδου και 30% την 5ετία, επιβάλλεται πρόσθετο πέναλτι 10% μέχρι την συμπλήρωση της συμβατικής ηλικίας εξόδου. Που σε ορισμένες περιπτώσεις, καθώς αθροίζονται 18μηνα κάθε χρόνο μέχρι το 2022, η συμβατική ηλικία εξόδου θα ανέλθει στο 67ο έτος. Και η μειωμένη -κατά 40%- σύνταξη θα καταβάλλεται ακόμη και για 17 έτη… Μέχρι να επανέλθει η περικοπή του 10%.

4.Αντιστοίχως για τις μητέρες με ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2011 η συμβατική ηλικία εξόδου χωρίς πέναλτι ήταν το 57ο έτος (60ογια κατοχύρωση το 2012). Εάν η ασφαλισμένη δεν είχε συμπληρώσει τη απαιτούμενη ηλικία στις 18/8/2015 και ήταν άνω των 52 (55 για κατοχύρωση το 2012) μπορεί, θεωρητικά, να βγει στη σύνταξη. Πλην όμως οι αποδοχές  που θα λάβει θα είναι μικρές.

5.Όσοι  είχαν συμπληρώσει 4.500 ένσημα και είχαν κλείσει το 62ο έτος μέχρι τις 18/8/2015 μπορούν να καταθέσουν αίτηση για σύνταξη. Πλην όμως, επειδή η παροχή (κατώτατη σύνταξη) έχει υποστεί πολλές μειώσεις (πέναλτι 30%+10% όπως περιγράψαμε παραπάνω, νέα μειωμένη-κατωτάτη σύνταξη για μετά το 2014 στα 392 ευρώ από 486 και καταβολή μόνο του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης και όχι του κοινωνικού –κάτι που αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ανταποδοτικό μέρος (ένσημα και ημέρες ασφάλισης) οδηγεί σε σύνταξη ίση ή μικρότερη των 486 ευρώ) , πολλοί ασφαλισμένοι περίμεναν στην εργασία τους προκειμένου να βελτιώσουν τις προϋποθέσεις λήψης της σύνταξης. Όμως, τώρα έρχεται και επεμβαίνει ο  νέος τρόπος υπολογισμού και μειώνει την σύνταξη ακόμη και εάν ο ασφαλισμένος μείνει εκτός συστήματος και λάβει την παροχή στο ακρότατο ηλικιακό όριο (67).

6. Οι ασφαλισμένες που είχαν Βαρέα (ΒΑΕ), όπως οι καθαρίστριες, οι νοσοκόμες στα ιδιωτικά νοσοκομεία, στη βιομηχανία κ.α. και είχαν 4.500 ένσημα το 2010 (εκ των οποίων τουλάχιστον 3.600 ΒΑΕ) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 55ο έτος χωρίς πέναλτι.

Επίσης, οι γυναίκες με αντίστοιχο ασφαλιστικό προφίλ αλλά, συμπλήρωσαν τα 4.500 ένσημα το 2011 (ακόμη και με πλασματικά έτη αλλά όχι για την συμπλήρωση των 3.600 ΒΑΕ), μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 56ο (57ο για κατοχύρωση προϋποθέσεων το 2012).

7. Ως προς το ΕΚΑΣ, το επίδομα θα καταργηθεί μέσα σε μια 3ετία, αρχής γενομένης από φέτος, χρονιά κατά την οποία θα στερηθεί το ποσό (30 έως 230 ευρώ το μήνα) περί τις 120.000 χαμηλοσυνταξιούχων. Και αυτό γιατί αυστηροποιούνται τα οικονομικά κριτήρια. Έτσι για την λήψη της παροχής απαιτείται οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές από κάθε σύνταξη (κύρια, επικουρική, χηρείας κ.λπ) να μην υπερβαίνει τα 664 ευρώ και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να περιορίζεται κάτω των 11.000 ευρώ.

Όμως, όσοι χάσουν το επίδομα, πλην της άμεσης και σοβαρής μείωσης των μηνιαίων εσόδων τους, θα έχουν αύξηση και στη φαρμακευτική δαπάνη. Η συμμετοχή αυξάνεται στο 25% πλήττοντας διπλά την συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων.

8.Οι συνταξιούχοι που έχουν ανήλικα τέκνα ή παιδιά που σπουδάζουν θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται καθώς  τα οικογενειακά επιδόματα από ποσοστιαία -επί της καταβαλλομένης σύνταξης (5% για κάθε παιδί)- μετατρέπονται σε ποσά (έως 40 ευρώ).

9.Όσοι λαμβάνουν διπλές συντάξεις (χήρες/οι κ.α) και ο ένας φορές απονομής είναι το δημόσιο. Σε αυτή την περίπτωση η μία σύνταξη (κατ επιλογήν του δικαιούχου) περιορίζεται στα 720 ευρώ το μήνα. Επίσης, εις το εξής δεν θα χορηγείται σύνταξη χηρείας πέραν της 3ετίας εάν ο δικαιούχος είναι κάτω των 55 ετών.

10. Όσοι λαμβάνουν μεικτές συντάξεις άνω των 3.000 ευρώ (ή 2.000 ευρώ οι μονοσυνταξιούχοι). Και αυτό γιατί τίθενται νέα όρια στις παροχές. Εννοείται ότι επί αυτών των ποσών επιβάλλεται τέλος αλληλεγγύης, εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ και παρακρατείται φόρος…)

11. Όσοι συνταξιούχοι εργάζονται για να συμπληρώσουν τις αποδοχές του θα δουν την σύνταξή τους να περιορίζεται κατά 60% ανεξαρτήτως ύψους αποδοχών από την εργασία τους.

12. Τέλος, οι μεγάλοι χαμένοι, πέραν όσων συνταξιοδοτηθούν από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου-καρμανιόλα, είναι οι 1,7 εκ. συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικουρική σύνταξη καθώς θα μειωθούν οι αποδοχές του (από το ΕΤΕΑ) κατά 10-30% (υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές ξεπερνούν το 1150 ευρώ καθαρά). Επίσης, όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά την 31ηΑυγούστου 2013, καθώς θα δουν το εφάπαξ να «κουρεύεται» κατά 16,5%. Και οι 230.000 συνταξιούχοι πολιτικοίυπάλληλοι οι οποίοι θα δουν τα μερίσματα του ΜΤΠΥ να περιορίζονται κατά 32%.
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!