tromaktiko: Αρνητικός ο Δήμος Σιθωνίας στην επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή

Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Αρνητικός ο Δήμος Σιθωνίας στην επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχήΑντίθετο είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας σε ό,τι αφορά τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου για...
τον χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση «Άμπελος» και «Πόρτο Κουφό», στη Χαλκιδική.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που ανέδειξε τους προηγούμενους μήνες το halkidikifocus.gr, ύστερα από τη σχετική απόφαση που έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς διατυπώνονται ανησυχίες για το περιβάλλον και τον τουρισμό της περιοχής. (δείτε εδώ)

Στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

I) Την ακύρωση της 90/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό, χερσονήσου Σιθωνίας ΠΕ Χαλκιδικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με φορέα την ΠΟΑΥ Χαλκιδικής ΙΚΕ» (Β σχετικό) για τους παρακάτω λόγους:

1) Μη προσήκουσα δημοσιότητα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό του Δήμου Σιθωνίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ...», (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006) (Γ σχετικό), με συνέπεια την έλλειψη ενημέρωσης των δημόσιων αρχών και του ενδιαφερόμενου κοινού των οποίων θίγονται ή ενδέχεται να θιγούν ή διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του σχεδίου του θέματος. Σκοπός της δημοσιότητας που ορίζει η ΚΥΑ 107017/2006 είναι η διαβούλευση των ενδιαφερόμενων και η δυνατότητα διατύπωσης γνώμης αρνητικής ή θετικής. Η παραπάνω έλλειψη δημοσιότητας και διαβούλευσης καθιστά άκυρη την οποιαδήποτε έγκριση της μελέτης του θέματος καθώς και την σχετική θετική γνωμοδότηση της 90/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Β σχετικό).

ΙΙ) Aρνητικά ως προς το σχέδιο χαρακτηρισμού και την Οριοθέτηση περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό του Δήμου Σιθωνίας για τους παρακάτω λόγους:

1) Η σχεδιαζόμενη επιχείρηση Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση Άμπελος και Πόρτο Κουφό του Δήμου Σιθωνίας θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία υποδομών για μία ευαίσθητη στάση απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και στα οικολογικά προβλήματα, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Σύμφωνα με το Δ σχετικό για τη θέση Πόρτο Κουφό ισχύουν τα εξής:

(α) το Πόρτο Κουφό περιλαμβάνει οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν τον χαρακτηρισμό ειδικών ζωνών διατήρησης (παράκτιες λιμνοθάλασσες, εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia, θαλάσσια σπήλαια),

(β) το Πόρτο Κουφό αποτελεί ενδιαίτημα για σημαντικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος, χερσαία και θαλάσσια, και ιδιαίτερα για θαλάσσια είδη που προστατεύονται αυστηρά,

(γ) το Πόρτο Κουφό ενέχει εν γένει ιδιαίτερη αξία για την προστασία της βιοποικιλότητας καθώς αποτελεί σημαντικό φυσικό ταμιευτήρα ταξινομικής και άρα γενετικής ποικιλότητας για τον Τορωναίο Κόλπο,

(δ) το Πόρτο Κουφό αποτελεί έναν από τους πιο κλειστούς και προφυλαγμένους όρμους της χώρας (ίσως τον πλέον κλειστό και προφυλαγμένο),

(ε) το Πόρτο Κουφό είναι ιδιαίτερα κατάλληλη περιοχή οικοτουριστικής ανάπτυξης και καταδυτικού και αναρριχητικού τουρισμού,

(στ) στην ΣΜΠΕ δεν περιλαμβάνεται κανένα απολύτως στοιχείο για το Πόρτο Κουφό και τη σχεδιαζόμενη παρέμβαση. Συνεπώς, η λειτουργία ιχθυογεννητικού σταθμού αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας (γενετικής, ταξινομικής και οικολογικής), καθώς απουσιάζει παντελώς κάθε σχεδιασμός, υδρολογική μελέτη, μελέτη βιοποικιλότητας και ανάλυση αντιμετώπισης κινδύνων.

Επιπλέον η σχεδιαζόμενη μονάδα εμποδίζει τις υφιστάμενες δραστηριότητες καθώς και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρύτερης περιοχής. Επομένως είναι απολύτως ζημιογόνα τόσο για το οικοσύστημα όσο και για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Σύμφωνα με το Δ σχετικό για τη θέση Άμπελος ισχύουν τα εξής:

Για την περιοχή Άμπελος τεκμηριώνεται επιστημονικά σωρεία σοβαρότατων σφαλμάτων, παραλείψεων και αστοχιών στη ΣΜΠΕ, τα οποία την καθιστούν επιστημονικά απαράδεκτη.

Συνεπώς από τη ΣΜΠΕ δεν μπορούν να συναχθούν ασφαλείς εκτιμήσεις και συμπεράσματα αναφορικά με την περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής και τις επιπτώσεις από την επέκταση των υφιστάμενων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, σε ευρεία έκταση που καλύπτει πλήρως τον κλειστό όρμο της Αμπέλου, όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα της μελέτης (Α σχετικό)

2) Η λιμνοθάλασσα του Πόρτο Κουφό σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Τορώνης Ν. Χαλκιδικής, ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/29.2.2008, όπου σχεδιάζεται η επέμβαση, είναι χαρακτηρισμένη ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικού χώρου αλλά και ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος.

3) Στα κεφάλαια της ΣΜΠΕ 6.10 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης/ Απασχόληση, τα στοιχεία που παρατίθενται είναι από τα έτη 1991-2001, χρονική περίοδος αρκετά παλιά σε σχέση με το χρόνο σύνταξης της μελέτης. Επίσης στο κεφάλαιο 6.14.2 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης/ Τουρισμός, τα στοιχεία είναι πιο πρόσφατα, των ετών 2008-2012 (επιπροσθέτως τα έτη 2010-2012 είναι έτη οικονομικής κρίσης-μνημονίων). Χρησιμοποιώντας στοιχεία διαφορετικών χρονικών περιόδων για απασχόληση και τουρισμό, η μελέτη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει και να πείσει ότι στην περιοχή ενδιαφέροντος δεν υπάρχει αξιόλογη οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα υπάρχει αυξανόμενη ανεργία. Έτσι γίνεται απόπειρα απόδειξης ότι η ανάπτυξη του τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών θα συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας «υποβαθμισμένης» περιοχής, με κριτήρια δημόσιου συμφέροντος. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, πρόκειται για μια περιοχή με δυναμική προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης ήπιας μορφής τουρισμού, με παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι τοποθετήσεις

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κατατέθηκαν διάφορες απόψεις ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Κουφό.

Ο επιχειρηματίας ιχθυηρών Ιωάννης Γιαρένης κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο έγγραφο με τις απόψεις-αντιρρήσεις-διαμαρτυρία του ιδίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε, και της εταιρείας με την επωνυμία ΑΘΩΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.. «Ξεκινήσαμε και καταθέσαμε τη ΣΜΠΕ για έγκριση από τα αρμόδια υπουργεία, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να τα καταθέσουμε μέχρι του χρόνου. Έχει θεσμοθετηθεί-χωροθετηθεί η περιοχή της Αμπέλου για ιχθυοκαλλιέργειες. Η περιοχή ανήκει στις Μονές. Έχουν έρθει επιτροπές του ΥΠΕΧΩΔΕ για να γνωμοδοτήσουν για το υπάρχον ιχθυοτροφείο και όλες οι γνωμοδοτήσεις είναι θετικές. Έπρεπε να γίνει η ΣΜΠΕ, έργο Α1 κατηγορίας, και κατατέθηκε στα αρμόδια υπουργεία. Εγώ έκανα ότι ορίζει ο νόμος. Ο νόμος με ελέγχει», υποστήριξε.

«Η ΣΜΠΕ είναι θεσμοθετημένη και θα γίνει μέσα από τη γαλάζια ανάπτυξη, για τουρισμός-τεχνολογία. Θα υπάρξει 20ετή, 30ετή, 40ετή ανάπτυξη στις θεσμοθετημένες περιοχές», πρόσθεσε ο κ. Γιαρένης. «Το Πόρτο Κουφό δεν είναι ιχθυοκαλλιέργεια, είναι εκκόλαψη αυγού, δεν υπάρχει κανένα είδος καλλιέργειας. Πρέπει να γίνει στο λατομείο. Εδώ και 3 χρόνια γίνονται φασματογραφήσεις στην περιοχή γιατί πρέπει να βρούμε θαλασσινό νερό και αυτό υπάρχει μόνο στα ασβεστολιθικά πετρώματα στην περιοχή της Παγώνας. Θα προσκομιστούν οι μελέτες, η θεσμοθέτηση της NATURA, δεν κάνουμε καταστροφή περιβάλλοντος. Θα ζητήσω από την Περιφέρεια να γίνουν μετρήσεις και βυθομετρήσεις στο Πόρτο-Κουφό και σας μιλάνε για μια προστατευμένη περιοχή που δεν απορρέει από πουθενά», εξήγησε.

«Θα ζητήσω αποζημιώσεις για τη λασπολογία που έχω υποστεί, βγάλανε κάποια πράγματα που δεν στέκουν», διεμήνυσε ο επιχειρηματίας.

Από την πλευρά τους, επαγγελματίες της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού επισήμαναν μεταξύ άλλων: «Δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Μελέτη. Τα ανακαλύψαμε εντελώς τυχαία στη διαύγεια και έτσι ξεκινήσαμε νομικά. Καταθέσαμε αίτηση θεραπείας κατά της αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η Περιφέρεια δεν έχει εκδώσει απορριπτική και έχει παγώσει το θέμα. Πρώτη ενημέρωση κάναμε στο Δήμαρχο και έχουμε τη συμπαράστασή του. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί επιμένει ο επιχειρηματίας για ιχθυοκαλλιέργεια στο Πόρτο Κουφό. Το Πόρτο Κουφό έχει τουρισμό, η λιμνοθάλασσα είναι NATURA, αρχαιολογικός χώρος. Όταν μάθαμε για τη ΣΜΠΕ εμείς καταθέσαμε στο Αριστοτέλειο για αξιολόγηση της ΣΜΠΕ και όχι προσωπικά στον κ. Χιντήρογλου».

«Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων, να μείνει όμως στην περιοχή του. Έχουμε κάνει επενδύσεις στο Πόρτο Κουφό, να μείνει ένα αμιγώς τουριστικό κομμάτι, υπάρχουν 45 επιχειρήσεις», ξεκαθάρισαν.

«Είναι ωραίο να αναβαθμιστεί η λίμνη. Δεν μας μιλάτε όμως για τον ιχθυογεννητικό σταθμό, τι μέγεθος θα είναι, πόσα κυβικά νερού θα ρίχνει τη μέρα και που θα πηγαίνουν αυτά τα νερά. Μέσα στον κόλπο;», διερωτήθηκε η επιχειρηματίας Άννα Ζαφειράκου-Πετρίδου.

«Η περιοχή της λιμνοθάλασσας πρέπει να αναπτυχθεί. Όλοι μαζί να καθίσουμε να δούμε τι θέλουμε. Η κατάσταση της λίμνης είναι δυσανάλογη, οσμές, κουνούπια κλπ, απαράδεκτη κατάσταση. Να γίνει προσπάθεια αναβάθμισης της συγκεκριμένης περιοχής τουριστικά, ώστε να πάρουν αξία τα ακίνητά. Θα ήθελα να καθίσουμε και να δούμε πως μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε κάτι καλό για την περιοχή με μια μορφή ήπιας τουριστικής ανάπτυξης», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Αντιδήμαρχος Σιθωνίας Κυπαρίσσης Ντέμπλας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Σωτήρης Ληστής τόνισε ότι έπρεπε πρώτα να γνωμοδοτήσει ο Δήμος και μετά να πάει για γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. «Είναι σοβαρό το ζήτημα. Δυστυχώς δεν έχω εμπιστοσύνη ούτε στα υπουργεία, ούτε στους φορείς. Με πήρε τηλέφωνο περιφερειακός σύμβουλος όταν συζητήθηκε το θέμα και δεν γνώριζα τίποτα για το Πόρτο Κουφό. Παρακάμφθηκε το δημοτικό συμβούλιο για τη γνωμοδότησή του. Δεν πρέπει να γίνει καμιά επέμβαση, καμιά παρέμβαση την περιοχή. Θεωρώ ότι θα υπάρχει μόλυνση. Θεωρώ ότι πρέπει να γνωμοδοτήσουμε αρνητικά», υποστήριξε ο κ. Ληστής.

Τέλος, το λόγο πήρε ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Ιωάννης Ζέππος, επισημαίνοντας ότι «σίγουρα χρειαζόμαστε ανάπτυξη».

«Τουρισμός με ιχθυοκαλλιέργεια δε συμβαδίζουν, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως το Πόρτο Κουφό. Το μοναδικό φυσικό λιμάνι. Το θέμα της παράκαμψης σημαίνει ότι υπάρχει μια διαδικασία στημένη. Το Πόρτο Κουφό μπορεί να αναπτυχθεί και να γίνει από τα μεγαλύτερα λιμάνια στην Ευρώπη. Να επιλέξουμε τι πρέπει να γίνει. Η επέκταση στην Άμπελο δε ξέρω πόσο θα μπορέσει να αντέξει. Για το Πόρτο Κουφό αξιοποίηση της λιμνοθάλασσας να γίνει, ιχθυοκαλλιέργεια δεν μπορεί να γίνει», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι αρνητική άποψη σχετικά με το προωθούμενο σχέδιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες διατύπωσε και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής.

Πηγή
     Εδώ σχολιάζεις εσύ!